Ansökan

Den här sidan är för dig som vill ansöka om bidrag från Göran Gustafssons Stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan (UU/KTH).

Nedan och i vänsterspalten finns snabblänkar till avsnitten på denna sida.

Vem kan söka?

De viktigaste inskränkningarna när det gäller rätt att söka avser anställning vid lärosätet, ålder och forskningsinriktning.

Anställning
Den som inger ansökan måste vid ansökningstillfället vara anställd minst till och med december ansökningsåret, vid den enhet där anslag skall kontoföras. Man kan således inte ansöka om medel medan man står som sökande till en tjänst, men ännu ej är anställd, vid den enhet där anslaget skall kontoföras. Forskarstuderande, postdoktorsstipendiater och tillfälliga gästforskare kan ej inge ansökan.

Ålder
Sökanden till Göran Gustafssons stora pris till yngre forskare och Göran Gustafssons pris till yngre forskare får den 1 januari ansökningsåret ej ha fyllt 36 år. Denna åldersgräns skall i förekommande fall justeras med hänsyn tagen till föräldraledighet, som då beräknas i helt antal dagar. Vidare skall åldersgränsen ökas med 24 månader för sökande som ansökningsdagen är legitimerad läkare. Föräldraledighet och läkarlegitimation skall kunna styrkas om stiftelsen begär detta.

Ämnesområde
Som allmän riktlinje för vilka ämnesområden som kan få stöd gäller den praxis som utvecklats under senare år.

För KTH gäller att anslag kan ges inom ämnesområdet teknisk fysik, vilket väsentligen omfattar fysik, mekanik eller matematik, oavsett vid vilken KTH-institution verksamheten bedrivs. En beredningsgrupp, utsedd av KTH:s rektor, avgör om en ansökan faller inom dessa områden.

Anslag måste förvaltas på konto vid UU eller KTH.

När och hur?

Ansökan om pris 2024 skall inges med epost som bifogad pdf-fil och ha inkommit till Stiftelsen senast

fredag 26 januari 2024 kl 12.00

under adress info@gustafssonsstiftelse.se
(obs antalet s i mejladressen).
Ansökningar inkomna därefter beaktas ej.

Beslut om pristagare fattas av Stiftelsens styrelse den 25 mars 2024. Pristagare meddelas därefter med epost. Övriga sökande meddelas ej, men beslutet läggs ut på Stiftelsens hemsida senast 10 april 2024.

Märk ansökans pdf-fil med den sökandes namn och avsedd priskategori enligt följande exempel:
pris 2024 KTH Kalle Perzon
pris 2024 UU Medicin Pelle Nilzon
pris 2024 UU Fysik Lotta Olzon

och ange samma beteckning på ämnesraden (Re:) i mejlet.

Senast samma dag skall dessutom ett undertecknat pappersexemplar av pdf-filen postas till Göran Gustafssons Stiftelse, Arsenalsgatan 2, 111 47 Stockholm
(Stiftelsen bekräftar inte att ansökan kommit in. Kombinationen av epost och vanligt brev (ej Rek.) räcker för att vi skall ha full kontroll på vilka som sökt.)

Pdf-filen skall innehålla följande (högst 9 paginerade A4-sidor på svenska eller engelska):

  1. En förstasida utformad enligt instruktioner nedan.
  2. En lista med de viktigaste publikationerna (högst 10 arbeten; högst 1 A4-sida), inklusive arbetenas titlar. Överst på denna sida länk (t ex till sökandes hemsida) till fullständig publikationslista. Ange gärna länk till google scholar profilsida
  3. CV (högst 2 A4-sidor) med den sökandes ”karriär” (uppgift om examina, tjänster, utmärkelser, erhållna uppdrag, inbjudna föredrag, handledda studenter etc.).
  4. Beskrivning av den sökandes hittillsvarande och planerade forskning, med ungefär lika fördelning på dessa två delar (sammanlagt högst 4 A4-sidor). Referera till arbeten i publikationslistan och ange vari den egna insatsen i publikationerna består.
  5. Sökande som tidigare fått det ”lilla” priset och nu söker det stora priset måste på en separat A4-sida (placerad sist) redovisa hur erhållna prismedel använts och vilka resultat som har uppnåtts. Sökande till både ”stora” och ”lilla” priset inger bara en ansökan.

Förstasidan skall utformas så här:

Sökandes namn följt av titel och tjänst (t ex docent, ulektor eller PhD, forskare)
Sökandes personnummer

Sökandes nuvarande förordnandetid (t ex foass t o m 2025-06-30, tillsvidareanställd ulektor)

Sökandes institution, lärosäte (KTH eller UU)
Fullständig postadress (till arbetsplats/institution)
Epostadress
Telefonnummer (mobil, ev. fast telefon inkl. riktnummer)

Uppgift om sökandes ev. externa anslag, beviljade under 2021-2023. Ange anslagsgivare, belopp, projekttitel, dispositionstid. Om sökande inte är ensam mottagare av anslag skall detta framgå.

Uppgift om ev. önskad förhöjd åldersgräns på grund av föräldraledighet och läkarlegitimation. (Skall på begäran kunna styrkas.)

Om sökande kommer att beviljas anslag, och uppgift om detta inte får läggas ut på Stiftelsens hemsida, måste ett sådant krav framställas på första sidan av denna ansökan.

Se instruktioner på Stiftelsens hemsida beträffande så kallade overheadkostnader. Genom att den sökande och institutionsföreståndare eller motsvarande undertecknar ett exemplar av ansökan och sänder den med vanlig post till Stiftelsen intygar de att nämnda instruktioner beträffande overhead kommer att följas.

Ort, datum, sökandes namn (plus namnteckning på insända pappersversionen)

Institutionsföreståndarens namn (plus namnteckning på insända pappersversionen)

För vad kan man söka?

Enligt Stiftelsens stadgar lämnas stöd till
a) humanbiologisk forskning vid Uppsala universitet, företrädesvis med klinisk relevans;
b) forskning inom teknisk fysik vid KTH och Uppsala universitet, och därmed sammanhängande ämnesområden.

Stiftelsens styrelse har fastställt vissa principer för utdelning av anslag. Dessa innebär bla. att begreppen teknisk och klinisk relevans inte skall uppfattas så snävt att principen om att gynna grundforskning åsidosätts. Särskild vikt läggs vid stöd till yngre forskare.

Anslag avser verksamhet bedriven i Sverige. För internationella kontakter finns särskilda riktlinjer, se fliken ”Internationella kontakter”.

År 2024 finns följande anslag att söka:

Göran Gustafssons stora pris till yngre forskare
Två pris inom området KTH teknisk fysik (inkluderar bl a matematik), samt ett pris inom vardera UU Teknisk fysik och UU Medicin (humanbiologi).
Varje pris är på 3,3 Mkr, fördelat på tre år (1,1+1,1+1,1 Mkr)

Göran Gustafssons pris till yngre forskare
Två pris till KTH, samt ett vardera till UU Teknisk fysik och UU Medicin (humanbiologi). Varje pris innebär ett engångsbelopp på 1,1 Mkr.

Priserna får användas relativt fritt för forskning, dock ej till egen lön. Se beslutsbrev för detaljer. Medlen bokförs vid den institution eller den forskningsenhet vid KTH respektive

UU som pristagaren tillhör. Första utbetalning av medel sker, efter rekvisition, i juli 2024.

Den som fått Göran Gustafssons pris till yngre forskare kan senare även erhålla Göran Gustafssons stora pris till yngre forskare, men inte omvänt, och under förutsättning att ålderskravet är uppfyllt.

Overhead

Från och med 2010 har de flesta lärosätena och anslagsgivande organen infört en ny modell för beräkning av så kallad overhead när det gäller stöd till akademisk forskning. För Göran Gustafssons Stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet och Kungliga Tekniska högskolan (UU/KTH), här kallad Stiftelsen, gäller följande:

Stiftelsen accepterar att delar av beviljade medel används för täckande av kringkostnader förenade med projektet.

Det belopp som Stiftelsen beviljar är ett totalbelopp inom vilket eventuella kringkostnader skall rymmas. Själva ansökan behöver inte redovisa hur sådana kostnader har beräknats. Det åligger istället den sökande att innan ansökan inges ha kommit överens med prefekt eller motsvarande om hur ett eventuellt beviljat anslag skall belastas med kringkostnader. Ansökan skall undertecknas såväl av den sökande som av prefekt eller motsvarande, vilket bl a styrker att en sådan överenskommelse föreligger. Som riktmärke gäller att det totala pålägget för kringkostnader ej får överstiga 35 %. (Exempel: På ett beviljat belopp om 135 000 kr får kringkostnaderna högst vara 35 000 kr.)

UU och KTH har valt olika modeller för beräkning av kostnader förenade med ett projekt finansierat av t ex VR. Detta kan påverka hur nämnda överenskommelse utformas.

Stipendier

Bestämmelserna vid UU resp. KTH måste strikt åtlydas.

Under dessa förutsättningar har Stiftelsen ingen invändning mot att tilldelade medel används för stipendiering.

Internationella kontakter

Stiftelsens medel skall, i enlighet med donators vilja, användas för forskning bedriven i Sverige. Detta hindrar inte att medel används för att inbjuda utländska forskare. Tvärtom ser Stiftelsen positivt på sådan verksamhet. Dock gäller några restriktioner. Kostnader för resa och uppehälle får högst utgå enligt statliga resereglementet. Kostnad för representation ersätts ej.

Vad gäller symposier etc arrangerade i Sverige får anslag från Stiftelsen endast användas för det vetenskapliga programmet. Arvode (motsvarande) får ej utgå till inbjudna svenska deltagare. Arrangerande institution ersätts ej för de indirekta kostnader som uppkommer genom att personal vid institutionen arbetar med arrangemanget inom ramen för sin vanliga tjänst.

Mottagare av Göran Gustafssons priser, och pristagarens medarbetare, får använda prismedel för deltagande i konferenser, sommarskolor etc, resor för internationellt forskningssamarbete etc, men ej för långvariga vistelser vid utländska forskningsinstitutioner.

Kostnader för resa och uppehälle får högst utgå enligt statliga resereglementet.

Frågor

Frågor beträffande ansökningsförfarandet och utdelningspraxis kan ställas till Stiftelsens huvudsekreterare.

Prof em Arne Johansson

Inst. för tillämpad mekanik KTH

Osquars Backe 18
100 44 Stockholm
Tel 070-8 209 606

Epost : viktor@kth.se