Årsöversikt

Nomineringsåret

April (början)
Stiftelsen inbjuder rektorsämbetena vid landets universitet och högskolor med egen rätt att utfärda doktorsexamina att nominera högst en priskandidat per område.
Priskandidat får högst fylla 45 år under nomineringsåret.
Man kan inte nominera sig själv.
Lärosätet informerar sina priskandidater om den fortsatta handläggningen.

Maj (slutet)
Priskandidater inger bedömningsunderlag till Stiftelsen och KVA.

Juni-december
KVAs berörda klasser bedömer priskandidaterna, med hjälp av sakkunniga.

År 1 (prisutdelningsåret)

Januari
KVAs berörda klasser inger till Stiftelsen ett huvudförslag och ett reservförslag till pristagare.

Februari (slutet)
Stiftelsens styrelse beslutar om årets nya pristagare samt om förlängning av anslag till tidigare pristagare.
De nya pristagarna underrättas omedelbart men beslutet offentliggörs senare.
Pristagarna får sina personliga penningpriser.

Mars (slutet)
Namnen på de nya pristagarna offentliggörs.
De nya pristagarna beskriver sin verksamhet vid en presskonferens vid KVA.
De nya pristagarna deltar i prisutdelning vid KVAs högtidssammankomst 31 mars.

År 2

Januari
Pristagare bekräftar, enligt instruktion, att verksamheten kommer att fortsätta under året.

Januaridecember
Första årets anslag överförs till konto vid berört lärosäte.

År 3

Januari
Pristagare inger lägesrapport (enligt instruktion) inför beslut i februari om fortsatt anslag.

Januari-december
Fortsatt utbetalning andra året av treåriga anslag.

År 4

Januari
Pristagare inger lägesrapport (enligt instruktion).

Januari-december
Slutlig utbetalning av treåriga anslag.

År 5

Januari-december
Tilldelade medel får användas.

År 6

Januari-december
Tilldelade medel får användas.

December (årsslutet)
Alla tilldelade medel skall normalt vara förbrukade.